Všeobecné podmínky vztahující se k účasti dítěte na kurzu/kroužku/příměstském táboře/výjezdu do skal/sportovním soustředění


Přihláškou se zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského příměstském kurzu/táboře/výjezdu do skal/sportovním soustředění (dále jen „akce“) a objednavatelem (zákonným zástupcem dítěte) je účast dítěte na akci. Provozovatelem se pro účely akce a těchto všeobecných podmínek rozumí Sportovní lezení, z.s. IČO: 07870329, sídlem Brno - Štýřice, Pražákova 1027/53, PSČ 619 00.

Účastníkem akce se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na akci, a jehož cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele.

Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem registrace a uhrazením úplaty zákonného zástupce na přihlášce na akci.

Účastník akce je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny instruktorů akce. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků akce. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky akce. Účastník akce je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

V případě nezvládnutých kázeňských problémů s účastníkem se pořadatel vyhrazuje právo účastníka vyloučit.

Zákonný zástupce je povinen před nástupem na akci seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem, a to zejména se skutečnostmi, které se týkají následujících bodů:

a) Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa. 

b) Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích instruktorů.

c) Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu instruktorovi. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit hlavnímu vedoucímu.

d) Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a jiných omamných látek.

e) Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásad slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

f) Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba tuto skutečnost ihned ohlásit vedoucímu instruktorovi.

Zákonný zástupce přihlášením dítěte na akci potvrzuje, že si je vědom všech bezpečnostních a zdravotních rizik, která souvisí s boulderingem, sportovním lezením, horolezením a další obdobnou sportovní činností.

Zákonný zástupce přebírá odpovědnost za újmu, kterou sobě nebo jiné osobě účastník způsobí v důsledku neuposlechnutí pokynů lektorů, nedostatečnou kázní, v důsledku přecenění vlastních schopností a/nebo zdravotního stavu.

Provozovatel dále výrazně zákonnému zástupci dítěte doporučuje uzavření úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti dítěte.

Provozovatel dále upozorňuje a výrazně nedoporučuje, aby účastník akce s sebou na akci vnášel a nosil drahou elektroniku, vyšší obnos peněz, šperky, hodinky a jiné cennosti. Z důvodu charakteru akcí nemůže provozovatel odpovídat za případné ztráty.

Podmínkou přijetí zájemce je závazná přihláška na webu www.aktivity.hangarbrno.cz a následné uhrazení poplatku dle pokynů provozovatele.

Před nástupem dítěte na akci je nutné odevzdat fyzicky do rukou vedoucího instruktora nebo zaslat v elektronické podobě na emailovou adresu kurzy@hangarbrno.cz příslušené dokumenty.

Dále je zákonný zástupce povinen informovat provozovatele o veškerých zdravotních problémech a omezeních, která mohou jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity.

Provozovatel má právo na zaplacení ceny akce k datu uvedeného na pokynech či vystavené faktuře a objednatel je povinen cenu v dané lhůtě uhradit. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí provozovatele lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a provozovatel od této smlouvy může následně jednostranně odstoupit. Zájemce bude nahrazen náhradním zájemcem.

Zákonný zástupce svou registrací a zaplacením úhrady akce potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami, tyto všeobecné podmínky přijímá, souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

 Sportovní lezení, z.s.

V Brně 1. 1. 2022