ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Sportovní lezení, z. s.,  Pražákova 1027/53, Štýřice, 619 00 Brno, IČ: 07870329 (dále jen „Správce“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou Správcem považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce je v souladu s Nařízením, správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné Správcem na základě právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany Správce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinnosti ve smyslu Nařízení.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje a další informace týkající se členů spolku a účastníků kurzů lezení.  Osobní údaje jsou zpracovány korektně, na základě legitimního účelu, zákonným způsobem a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění daného účelu.
Správce získává a zpracovává osobní údaje od subjektu údajů v následujícím rozsahu:
1. jméno a příjmení,
2. datum narození,
3. rodné číslo,
4. adresu místa pobytu,
5. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.
6. telefonní číslo,
7. e-mail,
8. zdravotní pojišťovna,
9. fotografie.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
Správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonnými důvody, a to zejména za účelem evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace), dále za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webových stránkách, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

Na zpracování osobních údajů o subjektech údajů v souladu s plněním právních povinností, č oprávněným zájmem správce se nevztahuje povinnost získat souhlas se zpracováním osobních údajů těchto osob.

Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, či oprávněný zájem správce, pak se jedná o zpracování osobních údajů, ke kterému Správce potřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Poskytnutí souhlasu se zpracování osobních údajů je vždy dobrovolné a Subjekt má právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Zdroje osobních údajů
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Subjektu prostřednictvím formuláře „Přihláška do lezeckého oddílu“, formuláře „Přihláška a souhlas rodičů s účastí dítěte v odpoledním kurzu lezení se souhlasem se zpracováním osobních údajů“, formuláře „Přihláška a souhlas rodičů s účastí dítěte ve sportovním kurzu lezení se souhlasem se zpracováním osobních údajů“ a formuláře „Přihláška do lezeckého kurzu“.

Subjekty zpracovávající osobní údaje
Vaše osobní údaje Správce obecně předává dalším správcům: příslušnému sportovnímu Svazu, Českému horolezeckému svazu, České unii sportu příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem vedení evidence členské základny, identifikace na soutěžích, žádosti o dotace na základě § 6b ZOPS.

Dále existují případy, kdy budeme povinni osobní údaje předat na základě zákona (zejména orgánům daňové správy, soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí), a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedených účelů předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním).

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů
Správce bude osobní údaje zpracovávat a uchovávat v souvislosti s daným účelem po dobu danou na základě § 3a odst. 6 ZOPS, či pokud souhlas se zpracováním osobních údajů Subjekt údajů neodvolá.

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestane být vykonávána činnost, pro kterou dochází Správcem k evidování.

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) právo na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Právo na přístup k osobním údajům: Požádá-li subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo požadovat vysvětlení: V případě, že máte podezření, že Správce zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Správci požadovat vysvětlení.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmaz, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Správci požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u spolku námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob (dle Nařízení), oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.
Správce se snaží vycházet subjektům údajů při naplňování těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Na Správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese info@hangarbrno.cz prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Pražákova 1027/53, Brno – město.

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 1.9.2019.